شرایط گارانتی

شرایط گارانتی

کلیه محصولات الکترونیک۲۰ به مدت یکسال در مقابل عیوب ناشی از تولید ، دارای گارانتی میباشد.

۱- مشکلاتی که در اثر نصب نادرست و غیر اصولی به وجود آمده باشد مشمول گارانتی نمیشود.

۲- شکستگی ، آبخوردگی ، آتش سوزی ، خرابی در اثرنوسانات برق و نصب در شرایط محیطی غیر عادی  و مواردی از این دست ، شامل گارانتی نمیشود. و درصورت درخواست مشتری و تقبل هزینه ، انجام خواهد شد.

۳- در دستگاه های دارای سنسور، مهلت تست و بررسی سنسور؛  فقط ۲۰  روز از تاریخ ارسال دستگاه میباشد. بعد از این مدت ، خرابی سنسور، شامل گارانتی نمیباشد.

۴- ضمانت نامه در صورتی معتبر است که برچسب گارانتی روی دستگاه مخدوش نشده باشد.

۵-در صورتی که مهلت گارانتی دستگاه مرجوعی به پایان رسیده باشد و یا مشمول گارانتی نشود ، هزینه تعمیرات و قطعات مصرفی به عهده مشتری است. (لازم به ذکر است که در موارد تاریخ گذشته ، تعمیر دستگاه ها با کمترین هزینه انجام خواهد شد.)

۶- هزینه حمل و نقل و ارسال دستگاه ها به عهده مشتری میباشد.

۷- هرگونه شکستگی یا ضربه در هنگام ارجاع دستگاه توسط خریدار ؛ شامل گارانتی نمیشود.

۸- صدمات ناشی از اتصال به مصرف کننده ها و دستگاه های با قدرت و مشخصات ناهماهنگ با مشخصات تعریف شده محصول ، شامل گارانتی نمیشود.

۹- تاریخ گارانتی از زمان ساخت محصول شروع شده و تاریخ اتمام مدت گارانتی، روی دستگاه ، مشخص شده است.